Winkelwagen

geen items
Totaal:
€ 0,00
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Europresto is te allen tijde gerechtigde de algemene voorwaarden van deze site te wijzigen of te herzien. Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. U accepteert daarmee ook de eventuele wijzigingen en herzieningen van deze algemene voorwaarden. U kunt hiervan op de hoogte blijven door de algemene voorwaarden op deze site regelmatig te raadplegen.

 

Algemene leveringsvoorwaarden

1. Algemeen
2. Aanbieding
3. Prijzen
4. Levering, uitvoering
5. Eigendomsvoorbehoud
6. Betaling
7. Retournering, reclamering
8. Garantie
9. Uitsluiting
10. Afstand van recht
11. Niet toerekenbare tekortkoming
12. Intellectuele eigendom
13. Ontbinding
14. Toepasselijk recht
15. Gedeeltelijke ongeldigheid

 

1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen, verkopen, diensten en andere rechtsbetrekkingen gedaan of aangegaan door Europresto B.V., hierna te noemen "Verkoper", aan of met een derde, hierna te noemen "Koper".

1.2 Een algemene verwijzing door Koper naar andere algemene voorwaarden leidt niet tot toepasselijkheid daarvan. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van Koper wordt door Verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Afspraken in strijd met of in aanvulling op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien en voorzover deze door Verkoper schriftelijk zijn bevestigd en alsdan slechts voor de desbetreffende transactie.

1.4 Koper geldt niet als (handels)agent of distributeur van Verkoper tenzij hij als zodanig bij schriftelijke overeenkomst is aangesteld.

 

2. Aanbieding

2.1 Algemene aanbiedingen of (prijs)opgaven van Verkoper op de website, in catalogi, brochures etc. binden haar niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht door de Koper.

2.2 Een overeenkomst tussen Koper en Verkoper komt slechts tot stand indien en voorzover Verkoper een opdracht van Koper schriftelijk aanvaardt of door Verkoper uitvoering aan een opdracht wordt gegeven, tenzij Koper met andere middelen bewijst dat Verkoper de opdracht van Koper onverkort en onvoorwaardelijk heeft aanvaard. Verkoper heeft het recht bestellingen niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.

2.3 De Verkoper is niet gehouden tot nalevering van eenmaal geleverde producten, indien deze producten uit de productie of het verkoopprogramma van de Verkoper zijn genomen.

 

3. Prijzen

3.1 De overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting en inclusief de normale verpakkingskosten.

3.2 Tenzij anders overeengekomen wordt voor orders met een netto goederenwaarde beneden € 100,- een bijdrage in de orderkosten doorberekend ad. € 8,95

3.3 Tenzij anders is overeengekomen zijn speciale verpakkingen of verpakkingen op voorschrift van Koper voor rekening van Koper.

3.4 Indien toeleveranciers van Verkoper hun prijzen verhogen is Verkoper gerechtigd de door hem met Koper overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

3.5 Indien Koper een buiten Nederland gevestigde ondernemer is en de zaken moeten worden geëxporteerd uit Nederland (in het kader van een intracommunautaire levering of anderszins), staat Koper er voor in dat hij in het desbetreffende land op deugdelijke wijze is geregistreerd voor de toepasselijke omzetbelasting. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vrijwaart Koper Verkoper voor schade als gevolg van facturen die ten onrechte zijn gebaseerd op een nul-tarief.

3.6 Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmede de website, catalogi en andere mailuitingen zijn samengesteld kan Verkoper voor abusievelijk onjuiste gegevens of prijzen geen aansprakelijkheid aanvaarden. Koper kan hieraan geen verplichtingen van Verkoper ontlenen.

 

4. Levering, uitvoering

4.1 Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen vindt levering plaats tot achter de eerste deur, begane grond. Hierbij wordt uitgegaan van een met een normale vrachtauto te bereiken adres. Extra kosten i.v.m. moeilijke bereikbaarheid of levering op een andere plaats als bovengenoemd zijn voor rekening van de Koper. Het risico van de zaken gaat over op Koper op het moment dat de zaken op het door hem opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

4.2 Verkoper behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren alsmede tot meer- of minderlevering van 10% bij op speciale bestelling vervaardigde goederen.

4.3 Overeengekomen of opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient Koper Verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

4.4 Koper is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Indien Koper de door Verkoper af te leveren zaken niet in ontvangst neemt, worden de zaken voor zijn rekening en risico opgeslagen. Indien Koper, ondanks sommatie van Verkoper de zaken niet binnen drie maanden en voor zijn rekening heeft opgehaald, heeft Verkoper het recht de zaken aan derden te verkopen en de oorspronkelijke Koper voor een eventueel verlies aansprakelijk te houden. De oorspronkelijke Koper is te allen tijde gehouden om de kosten van de hiervoor genoemde opslag en de door Verkoper gemaakte (extra) verzend- en administratiekosten te vergoeden.

4.5 Indien op verzoek van Koper de levering wordt uitgesteld of bespoedigd, dan is Koper gehouden tot vergoeding van de hiermee gepaard gaande kosten.

4.6 Verkoper is gerechtigd extra arbeidsuren in rekening te brengen indien de aflevering vertraging oploopt door omstandigheden die hem niet zijn toe te rekenen.

 

5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Alle door Verkoper geleverde producten blijven eigendom van Verkoper of diens toeleveranciers tot het op grond van de overeenkomst door de Koper verschuldigde bedrag aan de Verkoper is voldaan, met inbegrip van eventueel verschuldigde renten en/of incassokosten.

5.2 De klant zal de door Verkoper geleverde zaken niet verwerken of vervreemden anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf. Indien de Koper (mede) uit door Verkoper geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt Koper die zaak slechts voor Verkoper totdat de Koper alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan. Verkoper heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door de Koper alle rechten als eigenaar van de gevormde zaken.

5.3 Indien de Koper in verzuim is met de betaling van hetgeen hij op grond van de overeenkomst aan Verkoper is verschuldigd, is Verkoper gerechtigd alle zaken die reeds aan de Koper zijn geleverd, terug te nemen. De Koper machtigt Verkoper onherroepelijk al die zaken voor rekening van de Koper te doen retourneren en geeft Verkoper en de door haar aangewezen vertegenwoordigers toestemming zijn bedrijfsterrein, magazijn, fabriekshallen, etc. met dat doel te betreden.

5.4 Het is de Koper niet toegestaan de zaken te verpanden of hierop enig ander recht te vestigen.

 

6. Betaling

6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling voor geleverde zaken en/of diensten plaats te vinden op de bankrekening van Verkoper zoals is vermeld op de factuur, of op enigerlei andere wijze door hem aan Koper is kenbaar gemaakt.

6.2 Koper is tot geen andere verrekening bevoegd dan waartoe hij krachtens de Wet gerechtigd is.

6.3 Tenzij anders overeengekomen, betaalt Koper aan Verkoper het factuurbedrag betreffende geleverde zaken en diensten binnen acht dagen na de datum van aflevering of geleverde diensten in geval dit bedrag € 4.000,- (inclusief omzetbelasting) of minder beloopt; en – 33% op de datum dat de bestelling wordt geplaatst, - 33% op de datum dat de zaken voor verzending gereed liggen (waarvan Verkoper Koper vooraf op de hoogte stelt), - 34% binnen 14 dagen na (de eerste) aflevering of na geleverde diensten, in geval het factuurbedrag hoger is dan € 4.000,- (inclusief omzetbelasting).

6.4 Binnen gestelde termijn is Koper gerechtigd het desbetreffende bedrag in mindering te doen strekken op het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting)

6.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Koper zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is in verzuim en is hij vanaf de vervaldag de wettelijke rente verschuldigd. Tevens heeft Verkoper alsdan het recht aan Koper alle eventueel door Verkoper te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso-)kosten in rekening te brengen.

6.6 Door Koper gedane betalingen strekken allereerst ter voldoening van die vorderingen die Verkoper op Koper mocht hebben ten aanzien waarvan Verkoper geen eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt, vervolgens ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en tenslotte ter voldoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, een en ander zelfs al vermeldt Koper dat de voldoening betrekking heeft op een bepaalde vordering of factuur.

6.7 Indien Koper een betalingstermijn overschrijdt, heeft Verkoper het recht bij volgende leveringen vooruitbetaling te verlangen.

6.8 Verkoper staat tot Koper niet in een rekening-courant verhouding.

6.9 Indien door Verkoper om welke reden dan ook aan Koper uitstel van het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.

 

7. Retournering, reclamering

7.1 Koper is gerechtigd de door Verkoper aan hem geleverde zaken binnen veertien dagen na ontvangst hiervan de retourneren. De Koper heeft geen recht op retournering indien de desbetreffende zaken niet tot het standaard-assortiment van Verkoper behoren. Verkoper aanvaardt geretourneerde zaken slechts indien en voor zover deze aan het door Verkoper opgegeven adres zijn afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Verkoper deze zaken aan Koper had afgeleverd. Op verzoek van Koper kan Verkoper de te retourneren goederen ophalen op de plaats waar deze door Verkoper zijn afgeleverd. Het transport geschiedt op rekening en risico van Koper. Verkoper is gerechtigd de kosten van het transport aan Koper door te berekenen.

7.2 Reclameringen door Koper kunnen uitsluitend geschieden ter zake van ontbrekende of niet bestelde zaken alsmede ter zake van uiterlijke waarneembare gebreken van zaken of uitgevoerde diensten. Reclameringen dienen schriftelijk te geschieden en binnen 5 dagen na ontvangst van de zaken door Koper c.q. na de dag waarop Koper over de zaken diende te kunnen beschikken, door Verkoper te zijn ontvangen. Na het verstrijken van deze termijn wordt Koper geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en aanvaard. In geval van ontbrekende of niet bestelde goederen dient Koper de vrachtbrief c.q. paklijst, waarop de manco’s zijn aangegeven, bij bovenbedoelde brief te voegen. In geval van uiterlijk waarneembare gebreken van zaken heeft Verkoper de keuze de betreffende zaken te vervangen, te repareren dan wel terug te nemen tegen creditering van Koper.

Bij overschrijding van de genoemde termijn vervalt ieder recht van Koper op reclamering. Verkoper aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voor zover hij met de terugzending tevoren heeft ingestemd en indien de zaken aan het door Verkoper op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Verkoper deze zaken aan Koper had afgeleverd. Kosten van (de)montage zijn voor rekening van Koper.

7.3 Reclamering ten aanzien van zaken behorende tot een deelzending heeft geen invloed op voorgaande en volgende deelzendingen die deel uitmaken van dezelfde bestelling.

7.4 Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking, kunnen geen grond voor reclamering opleveren.

7.5 Reclamering van Koper op grond van dit artikel, laten zijn betalingsverplichtingen jegens Verkoper onverlet.

7.6 Creditering bij retourneringen en retourzendingen vindt plaats op basis van de aan de Koper in rekening gebrachte koopprijs.

 

8. Garantie

8.1 Met inachtneming van het in dit artikel bepaalde staat Verkoper ervoor in dat de door hem geleverde zaken vrij zijn van fabricage- of materiaalfouten. Verkoper heeft de keuze de gebrekkige zaken te vervangen, te repareren, dan wel terug te nemen tegen creditering van Koper.

8.2 De garantietermijn beloopt vierentwintig maanden, ingaande de dag van levering aan Koper.

8.3 Met betrekking tot door Verkoper te verrichten reparatie- en montagewerkzaamheden garandeert Verkoper dat de desbetreffende werkzaamheden naar beste vermogen worden verricht.

8.4 Aanspraken van Koper op grond van dit artikel zijn slechts geldig na inlevering van de originelen factuur en laten zijn betalingsverplichting jegens verkoper onverlet.

8.5 Verzending van zaken ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan vindt plaats voor rekening en risico van Koper, en na voorafgaand overleg met Verkoper.

8.6 Buiten de garantie vallen in ieder geval:

- gebreken die optreden, dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
- het niet in acht nemen van gebruiks- en montagevoorschriften c.q. onzorgvuldig gebruik;
- normale slijtage;
- reparatie of andere werkzaamheden aan de zaken verricht door derden, Koper daaronder begrepen;
- gebruik voor andere dan normale gebruiksdoeleinden;
- gebruik in een agressieve omgeving;
- ieder van buitenaf komend onheil;..etc.
- beschadigingen van het exterieur.

8.7 Indien Koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiend uit de met Verkoper gesloten overeenkomst(en), dan is Verkoper niet tot garantie gehouden.

 

9. Uitsluiting

Onverminderd het bepaalde in art. 7 of 8 is Verkoper slechts aansprakelijk voor schade aan of veroorzaakt door Verkoper aan Koper geleverde zaken of ten behoeve van Koper verrichte diensten dan wel door tekortkomingen in de uitvoering van de met Koper gesloten overeenkomsten tot ten hoogste de koopprijs van de desbetreffende zaak, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Verkoper. Verkoper is niet aansprakelijk voor gevolgschade.

 

10. Afstand van recht

Indien Koper in het kader van een beroep op garantie of een reparatie- of montage-opdracht een zaak heeft afgegeven en niet binnen drie maanden nadat de afgegeven zaak dan wel een vervangende zaak (wederom) te zijner beschikking staat, de desbetreffende zaak heeft afgehaald dan wel hij geweigerd heeft de rembourskosten te voldoen en de zaken deswege niet bij hem zijn afgeleverd, wordt hij geacht afstand te hebben gedaan van die zaak ten behoeve van Verkoper en vrijwaart hij Verkoper voor alle aanspraken (van derden) ter zake, tenzij Koper bewijst dat hij wegens een hem niet toerekenbare tekortkoming verhinderd is geweest de zaak af te halen of aan te nemen.

 

11. Niet toerekenbare tekortkoming

11.1 Onverminderd de wettelijke bepalingen geldt als niet toerekenbare tekortkoming voor Verkoper: staking, brand, vergaan van zaken onderweg, waterschade, overheidsmaatregelen, vertraging bij verscheping in het buitenland, oorlog, mobilisatie, transportbelemmering, invoerbelemmering, uitvoerbelemmering, in gebreke blijven van leveranciers, alsmede alle omstandigheden waardoor Verkoper in de normale uitoefening van zijn bedrijf wordt belemmerd.

11.2 In geval van niet toerekenbare tekortkoming heeft Verkoper het recht de uitvoering van de overeenkomst op de schorten zolang de situatie waarin hij niet toerekenbaar tekort komt voortduurt, dan wel, indien de niet toerekenbare tekortkoming een maand heeft voortgeduurd, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden, zonder dat hij deswege tot schadevergoeding gehouden zal zijn.

 

12. Intellectuele eigendom

12.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de (reclame)uitingen van de Verkoper, waaronder begrepen de website, berusten bij de Verkoper.

12.2 De koper en (overige) gebruikers van de website erkennen deze rechten en garanderen dat zij zich zullen onthouden van iedere inbreuk daarop, waaronder mede wordt verstaan het maken van kopieën van de website anders dan technische kopieën benodigd voor het gebruik van de website (laden en in beeld brengen).

12.3 De website bevat hyperlinks naar andere websites die door derden worden onderhouden. Verkoper heeft geen enkele invloed op de informatie, vermeld op deze websites en zij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze websites.

12.4 Verkoper draagt geen verantwoordelijkheid voor foto´s, beschrijvingen en ander voorlichtingsmateriaal op de websites en in haar overige (reclame)uitingen, die door derden zijn uitgegeven.

12.5 Verkoper spant zich er maximaal voor in er voor zorg te dragen dat de door hem geleverde zaken geen inbreuk maken op enig recht van enig Intellectueel Eigendom van derden, maar kan dit niet garanderen. Mocht in rechte komen vast te staan dat enige door de Verkoper geleverde zaak inbreuk maakt op enig recht van Intellectuele Eigendom van een derde zal de Verkoper naar zijn uitsluitende keuze de betrokken zaak vervangen door een zaak, die geen inbreuk maakt op vorenbedoelde rechten, of een gebruiksrecht hiervoor verweven dan wel de betrokken zaak terugnemen tegen terugbetaling van de koopprijs en verminderd met de gebruikelijke afschrijvingen. Koper komt geen beroep doen op deze bepaling indien hij de Verkoper niet binnen bekwame tijd na bekendwording met dit feit schriftelijk hierover heeft ingelicht.

 

13. Ontbinding

13.1 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Koper, juridische fusie van Koper, of in geval een substantieel deel van de zeggenschap bij Koper zich wijzigt, zullen alle overeenkomsten met Koper van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Verkoper Koper binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval Verkoper zonder ingebrekestelling gerechtigd is:

- de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
- al zijn eventuele verplichtingen ten opzichte van Koper op te schorten;

Eén en ander onverminderd Verkopers andere rechten onder welke overeenkomst met Koper dan ook en zonder dat Verkoper tot enige schadevergoeding is gehouden.

13.2 Indien Koper niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is Koper in verzuim en is Verkoper gerechtigd zonder ingebrekestelling:

- de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op de schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
- die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk ontbinden;

Een en ander onverminderd Verkopers andere rechten onder welke overeenkomst met Koper dan ook en zonder dat Verkoper tot enige schadevergoeding is gehouden.

13.3 In geval zich een gebeurtenis voordoet zoals bedoeld in lid 1 of lid 2 zijn respectievelijk alle vorderingen van Verkoper op Koper en de bedoelde vorderingen uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Verkoper gerechtigd de betreffende zaken terug te nemen. In dat geval zullen Verkoper en haar gemachtigde(n) zijn gerechtigd om de terreinen en gebouwen van Koper te betreden teneinde de zaken in bezit te nemen.

13.4 De toepasselijkheid van artikel 6:278 BW is nadrukkelijk uitgesloten indien Verkoper enige overeenkomst met Koper ontbindt of anderszins een stoot tot ongedaan making geeft als bedoeld in artikel 6:278 lid 2 BW.

 

14. Toepasselijk recht

14.1 Op alle overeenkomsten tussen Verkoper en Koper waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en alle geschillen die daaruit mochten voortvloeien of daarmee in verband staan, is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Geschillen betrekking hebbend op deze voorwaarden of overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen worden berecht door de Nederlandse Rechter.

 

15. Gedeeltelijke ongeldigheid

Indien een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden (ver)nietig(d) zouden zijn of worden, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een paling zullen Koper en Verkoper gebonden zijn door een bepaling van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, die niet aan vernietiging blootstaat.